Alapelvek

1. A párt célja

A párt baloldali.

A párt elsősorban a munkavállalókat képviseli, és azokat, akiknek egyre kevesebb esélyük van közéjük tartozni: a megrendült középosztályt, a fiatalokat, a szegényeket és kirekesztetteket.

A párt politikájának alapelve, hogy szemben a rendszerváltás óta követett iránnyal, stabil demokráciát és jól működő gazdaságot csak az alsóbb rétegek és a középosztály létbiztonságának megteremtésével és életkörülményeinek javításával lehet elérni. Csak így teremthető meg egy erős, patrióta Magyarország: egy olyan ország, ami ott teremti meg a boldogulás lehetőségét mindenki számára, ahol él.

A párt az alsóbb rétegek és a középosztály felemelésének szolgálatába egy olyan aktív, fejlesztő államot akar állítani, amit a részvételi demokrácia révén az emberek ellenőrizni tudnak.

A párt hosszú távú politikai célja a valódi társadalmi megegyezésre épülő negyedik köztársaság megteremtésében való részvétel.

 

2. A párt szervezete

Minden párt tagsága idővel óhatatlanul két csoportra oszlik: azokra, akik professzionális módon foglalkoznak politikával, és azokra, akik más tevékenységük mellett vesznek részt a párt életében. Mivel a hatalom és az információk a profik kezébe összpontosulnak, a folyamat sok pártnál oda vezet, hogy a tagságot kampányaktivistákká fokozzák le, akikre csak ritkán van szükség.

Az új baloldali pártnak nem a professzionális réteg vállalkozásának kell lennie, hanem a mindennapi emberek eszközének arra, hogy a párton keresztül képviselni tudják az érdekeiket, hatást tudjanak gyakorolni a társadalomra, és be tudják vinni a közbeszédbe az őket valóban foglalkoztató ügyeket.

A párt szervezete ezért két elvre épül: a hatékony működésre és a tagság általi akaratképzésére.

Egy olyan pártra van szükségünk, amely képes hatékonyan és szervezetten működni, egy stratégiát fegyelmezetten megvalósítani, ugyanakkor olyan pártra, ahol a tagság a részvételi demokrácia formáival képes meghatározni a párt által képviselt ügyeket, és megállítani a vezetőket, ha azok a tagság akaratával ellentétes irányba indulnak el.

Egy olyan szervezetet képzelünk el, amely mélyen be van ágyazva a társadalomba, és annak problémáit fordítja le hatékony politikai cselekvésre.

3. A párt helyzetértékelése

A párt a programja megalkotása során a következő helyzetértékelésből indul ki:

A 2008-as világválsággal a neoliberális gazdaságpolitika, amelyik a piac totális felszabadításától remélte a harmonikus globális fejlődést, megbukott. A világgazdaság szerkezete ma átalakulóban van. Az átalakulás esetleges konfliktusai, s a kapitalista gazdaság társadalmi és természeti következményei további válságokkal fenyegetnek.

Magyarországon megbukott az elmúlt húsz év gazdasági modellje, a kizárólag a külföldi működő tőke Magyarországra vonzását támogató gazdaságfejlesztési stratégia. Az a hit, hogy ez a gazdaságpolitika önmagában alkalmas arra, hogy felzárkóztassa Magyarországot Nyugat-Európához, hamis volt. Ahelyett, hogy az itthoni életszínvonal közeledett volna a nyugat-európaihoz, távolodott tőle, pedig a gazdasági integráció egyre szorosabb lett.

A rendszerváltás utáni kormányok pártállástól függetlenül egy jobboldali gazdaságpolitikát folytattak, az ország sorsát kizárólag a külföldi befektetőkre és a piac mozgásaira bízták rá.

A párt olyan programot ír, ami:

- a köztársaság értékrendjére épül. Azt célozza, hogy a hatalmat alulról ellenőrizni lehessen, és hogy a köztársasági közösségbe mindenki érdemben beletartozzon, nem csak azok, akik megfelelő vagyonnal és származással rendelkeznek.

- az államot a piac passzív kiszolgálása helyett egy aktív, fejlesztő szerepbe helyezi, úgy, hogy a magánérdek helyett a közérdeket védje.

- Magyarországot az átalakuló világrendben nem teszi semelyik nagy érdekszféra csatlósává, hanem olyan szövetségkötési lehetőségeket keres, amelyek az ország érdekeit szolgálják, és egy egyenlőbb világrend kialakulását támogatják. 

 

OLVASD EL A 4K! ALAPPROGRAMJÁT ÉS 2014-ES VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT!

HA EGYETÉRTESZ EZEKKEL AZ ALAPELVEKKEL, REGISZTRÁLJ!

NÉZD MEG, HOGYAN ZAJLOTT AZ ALAKULÁSI FOLYAMAT!

 

Ha bármilyen kérdésed van, az info@negyedikkoztarsasag.hu-ra várjuk a leveledet.