Adatvédelmi szabályzat

A Negyedik Köztársaságot Támogató Egyesület, mint a www.negyedikkoztarsasag.hu internetes honlap (a továbbiakban „Weboldal”) üzemeltetője az alábbi adatvédelmi, adatkezelési elveket tartalmazó szabályzatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „Adatvédelmi Törvény”) által előírt adatvédelmi rendelkezések érvényesítése a Weboldalon.

A Negyedik Köztársaságot Támogató Egyesület úgy döntött, hogy támogatja a 4K! ifjúsági mozgalom által kezdeményezett és koordinált, nyílt csatlakozáson alapuló, politikai párt alakítását célzó fél éves folyamatot, amely 2011 októbere és 2012 májusa között zajlik le.

  1. Fogalommeghatározások

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:        a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, anonimizálása, annak biztosítása, hogy az adatok hozzáférhetetlenné váljanak.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  1. A kezelt adatok köre

II.1.        A Weboldalra látogató felhasználóról az adatkezelő a következő adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), látogatás időpontja és időtartama. Amennyiben a Weboldalra látogató felhasználó a Weboldalon nem regisztrálja magát, ezen adatokat az adatkezelő kizárólag a Weboldallal kapcsolatos elemzésre, a Weboldal biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel, és az adatokat a feldolgozást követően megsemmisíti.

II.2.        Ha a felhasználó a Weboldalon regisztrálja magát, akkor a regisztráció során a következő adatokat adja meg: a családi és utónév, a születés éve, a lakóhely szerinti megye és település neve valamint irányítószáma, e-mail cím, telefonszám.

II.3.        A felhasználó a regisztráció során különleges adatot nem ad meg. Tekintettel azonban arra, hogy a Weboldalon történő regisztráció célja egy politikai mozgalomhoz történő csatlakozás, az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációja következtében a politikai véleményére vagy pártállására vonatkozó adatok megosztása is felmerülhet. Tekintettel arra, hogy ezen adatok különleges adatoknak minősülnek, a felhasználó regisztrációjával kifejezetten hozzájárul ezen adatoknak az Adatkezelővel történő megosztásához. Egyben akként nyilatkozik, hogy abban az esetben, ha bármely hatóság azt állapítja meg, hogy az adatkezelés a különleges adatokra is kiterjed, akkor az „Adatvédelmi Törvény” 3.§ (2) a) pontja szerinti írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot haladéktalanul megadja.

  1. Az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja, időtartama

III.1.        Az adatkezelés célja a 4K! mozgalomhoz, illetve a belőle alakuló párthoz történő támogató csatlakozás elősegítése, a csatlakozók közösségének létrehozása, a kétirányú kommunikáció elősegítése, a közösséget érintő információk küldése és a csatlakozó számára a véleménymegosztás lehetővé tétele. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

III.2.        Az adatkezelő a felhasználó adatait kizárólag e fenti cél teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

III.3.        Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, a felhasználó a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

III.4.        Az adatkezelő a felhasználó adatait csak annyi ideig őrzi, ameddig szükséges az adott célra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek.

  1. Az adatok továbbítása

IV.1.        Az adatkezelő az adatokat kizárólag a 4K! mozgalom toborzása eredményeképpen megalakuló pártnak adja tovább. Ehhez a felhasználó előzetesen kifejezett hozzájárulását adja

IV.2.        Az adatkezelő az adatokat harmadik személynek a felhasználó külön hozzájárulása nélkül a IV.1. pontban foglaltakon kívül nem adja tovább, valamint ezeket nem hozza nyilvánosságra.

IV.3.        A felhasználó a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő tevékenysége során igénybe vegyen adatfeldolgozót. Az adatfeldolgozó felelősségére az Adatvédelmi Törvény 4/a.§-a az irányadó.

IV.4.        Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. Biztonság

V.1.        Az adatkezelő a kezelt adatokat direkt marketing célra semmilyen körülmények között sem használja fel, az adatokat harmadik személynek e célra nem továbbítja.

V.2.        Az adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Az adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védi, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

  1. A felhasználó jogai

VI.1.        Az érintett kérelmére az adatkezelő a kérelem adatkezelőhöz történő megérkezését követő 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

VI.2.        A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A felhasználó kérelmére az adatkezelő törli a felhasználó nyilvántartott személyes adatait. Az adatkezelő az adatokat akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes.

VI.3.        Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a jogainak megsértése esetén a felhasználót a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény  16/A. §, valamint a 17. §-ában foglalt jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

  1. Kapcsolattartás

 

VII.1.

        Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Adatvédelmi Szabályzat betartásával kapcsolatban, ezt a Weboldal adatvédelemért felelősének a következő e-mail címen teheti meg: Dr. Salha Omár, info@negyedikkoztarsasag.hu